Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo

uyelik-sozlesmesi

1. TARAFLAR
 1.1. ………………….üyelik sözleşmesi (Üyelik Sözleşmesi) ……………………………………….………… …………………..adresinde bulunan ………………………...………... A.Ş (siteadresi.com.tr) ile Üye (Üye) arasında, Üye’nin siteadresi.com.tr’nin websitesinde sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için imza altına alınmıştır.
 1.2. siteadresi.com.tr ve Üye ………………. üyelik sözleşmesinde münferiden Tarafve birlikte Tarafla rolarak anılacaklardır.
 
2. TANIMLAR
Çerez politikası websitesi’nin işlevselliğini sağlamak, üyelerin alışveriş deneyimini geliştirmek ve üyelerin websitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve websitesi üzerinden erişilebilecek olan politika metnini ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası üyelerin websitesi üzerinden girdikleri kişisel bilgilerin,siteadresi.com.tr tarafından hangi sebeplerle ve nasıl kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere siteadresi.com.tr’nin kişisel verilere ilişkin gizlilik politikasını belirleyen ve websitesi üzerinden erişilebilecek olan politika metnini ifade eder.

Hesabım sayfası üye’nin websitesinde yer alan çeşitli fonksiyonlardan ve hizmetlerden faydalanması için gerekli işlemleri yapabildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden istenen bilgilerini girdiği sadece müşteri tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kendisine özel sayfayı temsil eder.

Hizmet üyelerin ve ziyaretçilerin üyelik sözleşmesi içerisinde tanımlanan işlemlerini gerçekleştirmelerini temin etmek amacıyla siteadresi.com.tr ya da siteadresi.com.tr’nin belirlediği iş ortağı tarafından verilen hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Üye siteadresi.com.tr ile yaptığı üyelik sözleşmesi kapsamında websitesine üye olan ve satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Websitesi mülkiyeti siteadresi.com.tr’ye ait olan ve siteadresi.com.tr’nin …………. sözleşme ile belirlenen hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.siteadresi.com.tr alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ifade eder.

Ziyaretçi websitesini üye olmadan kullanan ve hizmetlerden faydalanan kişileri temsil eder.
 
3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

……………………., siteadresi.com.tr’yi işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

Üyelik sözleşmesi hükümlerine göre üye, websitesine üye olmak, hizmetlerden faydalanmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

Üyelik sözleşmesi’nin amacını, hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik sözleşmesinin üye tarafından onayı ile üye, websitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 
4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye statüsü için, üyelik sözleşmesinin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik sözleşmesini doldururken doğru beyanda bulunmayan üye, ortaya çıkabilecek tüm zararlardan kendisi sorumludur.

Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin siteadresi.com.tr’den talepte bulunması halinde siteadresi.com.tr, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için siteadresi.com.tr’ye ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

Üye, websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, …………….. üyelik sözleşmesinin hükümlerine, websitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

siteadresi.com.tr, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, üyenin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde üyeyi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Üye’nin hesabım sayfasına erişim ve websitesi üzerinden işlem yapmak için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, websitesini bu madde desayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.*Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı oluşturmak için*Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma,yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması,yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması,*başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması

Yorum ve puanlama sistemlerinin amaçları dışında kullanılması;

Virüs veya websitesi’ne, websitesi’nin veri tabanına, websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

Hizmetler’in, websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.
 
5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Taraflar’dan herhangi biri, ……….. üyelik sözleşmesini tek taraflı ve tazminat ödemeden feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. 

siteadresi.com.tr, üye’nin ………………… üyelik sözleşmesinin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.
 
6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

siteadresi.com.tr markası ve logosu,  mobil uygulamasının ve websitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak siteadresi.com.tr tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile siteadresi.com.tr’nin mülkiyetindedir. Üye, siteadresi.com.tr’nin, bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını siteadresi.com.tr’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
 
7. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya siteadresi.com.tr’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) siteadresi.com.tr’nin ………………. üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, siteadresi.com.tr ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum ……………………… üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. 
8. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. Delil sözleşmesi: Üye, ……………… üyelik sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda siteadresi.com.tr’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile siteadresi.com.tr’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 
8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: …………… üyelik sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. ………………… Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya …………………….. Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
 
8.3. Bildirim: siteadresi.com.tr, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: …………. üyelik sözleşmesi, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. ……………… Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde ……………… üyelik sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

8.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri: Üye, siteadresi.com.tr’nin önceden yazılı onayını almaksızın …………………… üyelik sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

8.6. Tadil ve Feragat: Taraflar’dan birinin üyelik sözleşmesinde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. 
 
8 (sekiz) maddeden ibaret bu üyelik sözleşmesi, üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.